លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ
Sen Sok Phnom Penh Thmey

លេខកូដយោង

3.000.000 $

លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Sen Sok Phnom Penh Thmey

សង្ខេប

  • លេខយោង 3605030

Similar properties