ជួល ការិយាល័យ Toul Kork
ជួល ការិយាល័យ Toul Kork
ជួល ការិយាល័យ Toul Kork
ជួល ការិយាល័យ Toul Kork
ជួល ការិយាល័យ Toul Kork
ជួល ការិយាល័យ Toul Kork
ជួល ការិយាល័យ Toul Kork
ជួល ការិយាល័យ Toul Kork
ជួល ការិយាល័យ Toul Kork
ជួល ការិយាល័យ Toul Kork

ជួល ការិយាល័យ
Toul Kork Boeung Kak 2

លេខកូដយោង

41 m²

11 $ / m²

ជួល ការិយាល័យ Toul Kork Boeung Kak 2

សង្ខេប

  • លេខយោង 2687381
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 41 m²

សេវាកម្ម

  • ជណ្តើរយោង
  • សន្តិសុខវីដេអូ

នៅជិត

  • ផ្សារទំនើប
  • សាកលវិទ្យាល័យ