លក់ ផ្ទះល្វែង Chamkarmon
លក់ ផ្ទះល្វែង Chamkarmon
លក់ ផ្ទះល្វែង Chamkarmon
លក់ ផ្ទះល្វែង Chamkarmon
លក់ ផ្ទះល្វែង Chamkarmon
លក់ ផ្ទះល្វែង Chamkarmon

លក់ ផ្ទះល្វែង
Chamkarmon BKK 1

លេខកូដយោង

2.500 $

លក់ ផ្ទះល្វែង Chamkarmon BKK 1

សង្ខេប

  • លេខយោង 2728906